Polityka prywatności
 
1. Administrator danych osobowych
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
 
Tex Graf Studio
Czarnów, ul. Diamentowa 9
05-510 Konstancin-Jeziorna
NIP 5212845130
REGON 141053263
 
2. Inspektor Danych Osobowych
 
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych powołanym przez Administratora możliwy jest poprzez e-mail:
 
3. Zewnętrzni usługodawcy
 
Serwisy administratora korzystają z zewnętrznych usług, w tym:
 
- Usług hostingowych świadczonych przez CStore Sp. z o.o.
 
Wszystkie dane, o których mowa w niniejszej Polityce, są przechowywane na serwerach Usługodawcy.
 
- Usług kurierskich DHL International GmbH. (DHL).
- Usług kurierskich United Parcel Service, Inc. (UPS).
 
Powyższe podmioty świadczą usługi kurierskie niezbędne do wykonania przez Administratora umowy sprzedaży w przypadku wyboru przesyłki kurierskiej jako opcji transportu. W tym celu są im przekazywane dane adresowe i kontaktowe niezbędne do obsługi i dostarczenia przesyłki.
 
- FreshMail Sp. z o.o.
 
Wysyłkę newslettera wykonujemy z pomocą usług Freshmail. Na serwerach usługodawcy przechowujemy jedynie adresy e-mail.
 
4. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
 
Głównym celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest wykonanie umowy sprzedaży, jej obsługa oraz dostarczenie zamówienia z pomocą podmiotów świadczących usługi kurierskie, a także obowiązki prawne z nim związane, jak np. wystawienie faktury VAT.
Dodatkowo dane są wykorzystywane w celach marketingowych, tj. do wysyłki newslettera oraz wyświetlania reklam za pośrednictwem sieci społecznościowych (Faceboook oraz Instagram).
Podstawą do przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda udzielona podczas rejestracji w zarządzanych przez niego serwisach.
 
 
5. Środki ochrony danych osobowych
 
Podstawowym środkiem ochrony Państwa danych jest ich przetwarzanie w minimalnym stopniu niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży oraz wynikających z niej obowiązków prawnych, a także zapewnienie dostępu do nich minimalnej liczbie osób.
 
Wśród środków technicznych zwiększających ochronę znajdują się:
 
- Certyfikat SSL – podstawowy środek szyfrujący wprowadzane i przesyłane dane na naszych stronach internetowych. Informacja o jego aktywności pojawia się przy adresie strony internetowej. Jeśli witryna nie jest oznaczona jako bezpieczna prosimy o nie wprowadzanie danych osobowych w formularzach.
- Uprawnienia dostępowe nadawane przez Administratora poszczególnym pracownikom – pracownicy posiadają minimalne, wymagane ich zakresem obowiązków, uprawnienia dostępowe do systemów używanych przez Administratora.
- Wewnętrzne procedury dotyczące ochrony danych osobowych, których stosowanie wymagane jest przez Administratora.
 
6. Przetwarzane dane osobowe
 
Administrator zbiera i przetwarza minimalny zakres danych osobowych jaki wymagany jest do świadczenia usług. W zakres tych danych wchodzą:
 
- Imię i nazwisko.
- Adres.
- Telefon kontaktowy.
- Adres e-mail.
- Nazwa użytkownika.
 
Podczas rejestracji w serwisach Administratora powyższe dane są wymagane w celu skutecznej rejestracji. Odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania konta i, co za tym idzie, brakiem możliwości świadczenia przez Administratora usługi. To samo będzie skutkiem odmowy akceptacji regulaminu.
 
Dodatkowo, w przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury VAT, wymagane do podania są następujące informacje:
 
- Nazwa firmy.
- Adres firmy.
- NIP.
 
Informujemy, że Administrator w żadnym wypadku nie zbiera, nie przechowuje lub w inny sposób nie przetwarza danych wrażliwych.
 
7. Okres przetwarzania
 
Dane osobowe pozyskane przez Administratora są przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 
8. Przekazywanie danych innym podmiotom celem realizacji umowy
 
W celu realizacji umowy sprzedaży udostępnia się dane osobowe w minimalnym wymaganym zakresie podmiotom wymienionym w punkcie 3. Polityki Prywatności.
 
9. Usługi pocztowe i kurierskie
 
W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej jako formy dostarczenia zamówienia wykorzystywane są usługi poniższych podmiotów:
 
- DHL International GmbH. (DHL).
- United Parcel Service, Inc. (UPS).
 
W tym celu są im przekazywane dane adresowe i kontaktowe niezbędne do obsługi i dostarczenia przesyłki.
 
10. Czas przechowywania dokumentów księgowych
 
Dokumenty księgowe związane z Państwa zamówieniami, mogące zawierać dane osobowe, tj. paragony oraz faktury VAT są przechowywane przez minimalny okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
 
11. Działania marketingowe
 
Administrator zastrzega możliwość wykonywania działań marketingowych, takich jak:
 
- Wysyłka newslettera – na podstawie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
- Wyświetlanie reklam w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) – na podstawie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, jedynie w przypadku posiadania konta w jednym z wymienionych z serwisów społecznościowych.
 
12. Przekazywanie danych osobowych
 
Dane osobowe będące w posiadaniu Administratora nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom niezależnym.
 
13. Zastrzeżenie zmian w Polityce Prywatności
 
Administrator zastrzega możliwość zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Najpóźniej w dniu wprowadzenia zmian w życie aktualny tekst zostanie opublikowany na stronach internetowych zarządzanych przez Administratora.
 
14. Prawo dostępu do danych osobowych
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
 
- Wglądu w przechowywane dane osobowe.
- Zmiany danych osobowych.
- Usunięcia danych osobowych.
- Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- Wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W przypadku wątpliwości, co do przetwarzania danych osobowych lub w przypadku podejrzenia naruszeń prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez Administratora pod adresem e-mail: info@devold.pl.
 
W przypadku chęci weryfikacji lub zmiany posiadanych przez Administratora danych osobowych można tego dokonać z poziomu panelu użytkownika w prowadzonych przez Administratora serwisach, po uprzednim zalogowaniu.
 
W przypadku zgłoszenia chęci usunięcia danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie prosimy, aby mieć na uwadze, że nie będzie wówczas możliwe świadczenie przez Administratora usług sprzedaży oraz usług powiązanych.
 
15. Usuwanie danych osobowych
 
W przypadku kiedy wymagane będzie usunięcie przez Administratora danych osobowych, zostaną one usunięte ze wszystkich baz niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, z zastrzeżeniem zachowania danych niezbędnych do wykonywania obowiązków prawnych, tj. np. prowadzenia księgowości oraz świadczenia usług gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym.
 

© Copyright
 Devold.pl
. Wszelkie prawa zastrzeżone / 
Sklepy internetowe CStore
Kontakt ze sklepem

Outdoor Sklep
Jana III Sobieskiego 45
02-930 Warszawa

+48 574 369 157